ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Ο Σύλλογος αυτός δεν είναι κερδοσκοπικός και έχει τους ακόλουθους σκοπούς:
 
α) Την εδραίωση του πνεύματος αξιοκρατίας στη συνείδηση όλων σε σχέση με την πρόσληψη των αναπληρωτών φιλολόγων στα σχολεία, την κατάρτιση των πινάκων αναπληρωτών φιλολόγων και το διορισμό τους.
 
β) Την διεκδίκηση των κοινών οικονομικών, επαγγελματικών και λοιπών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια πάντοτε της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
 
γ)Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης, ομοψυχίας και αλληλοεξυπηρέτησης των μελών του.
 
δ)Την ανάδειξη και επίλυση των προβλημάτων, που αντιμετωπίζει ή ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο κλάδος των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα αυτός των αναπληρωτών φιλολόγων.
 
ε)Την καλλιέργεια και διάδοση του πνεύματος αγωνιστικότητας στον κλάδο των φιλολόγων αναπληρωτών καθηγητών, με τη μαζική συμμετοχή όλων στο σύλλογο.
 
στ)Την ενεργοποίηση του συλλόγου και κάθε μέλους του, ώστε να μεριμνούν για τις ιδιαίτερες προβληματικές καταστάσεις, που αντιμετωπίζουν οι φιλόλογοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
 
ζ)Τον προβληματισμό όλων των αναπληρωτών φιλολόγων πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την διδακτική , παιδαγωγική και τη γενικότερη επιστημονική διάσταση του έργου τους στα σχολεία.
 
η)Την ανάλυση και την κατανόηση όλων εκείνων των παραγόντων που επηρεάζουν και επιδρούν, καταλυτικά πολλές φορές, στα επαγγελματικά τους καθήκοντα.
 
θ)Την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των αναπληρωτών φιλολόγων πάνω σε θέματα που αφορούν στον προσδιορισμό του τρόπου δράσης του συλλόγου τους και τον καθορισμό των ενεργειών του στο εργασιακό και ευρύτερο κοινωνικό πεδίο.